Standard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agouti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silberagouti